disclaimer

Disclaimer


Aan het gebruik van onze website zijn steeds een aantal rechten en plichten verbonden zoals bepaald in deze Disclaimer, Verkoopsvoorwaarden, het Privacy & Cookie Statement en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website worden vermeld.
Al deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.


Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op ons, pink cloud studio, als op u, de Gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden te allen tijde en op exclusieve wijze van toepassing zijn.


In uitzonderlijke gevallen kunnen wij afwijken van deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen zijn aanvaard en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen dienen slechts ter vervanging of aanvulling van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.


1. Wie zijn wij?
Deze website van pink cloud studio is een initiatief van:
Crius Consulting bv
Werbrouckstraat 45
2020 Antwerpen
E-mail: info@pinkcloudstudio.be
Aarzel niet om ons te contacteren indien u verdere vragen of opmerkingen heeft.


2. Onze website


2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid


U kunt erop vertrouwen, dat wij een gebruiksvriendelijke website bieden die veilig is voor iedere Gebruiker. Wij nemen daarom alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Wij kunnen u echter geen absolute garanties geven en onze maatregelen moeten worden beschouwd als een inspanningsverbintenis.
Elk gebruik van de website is steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht of er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak.
Wij hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde geheel of gedeeltelijk te beperken en/of te onderbreken, ook zonder voorafgaande waarschuwing. Wij doen dit in beginsel alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.


2.2 Inhoud op onze website


De inhoud van onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit houdt in dat wij de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook indien de informatie door derden wordt aangeleverd. Wij kunnen onze website en de inhoud daarvan dan ook op elk gewenst moment wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Wij kunnen echter niet instaan voor de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is daarom mogelijk dat de informatie onvolledig, niet voldoende nauwkeurig en/of bruikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt als gevolg van de informatie op onze website.
Indien bepaalde inhoud op onze website in strijd is met de toepasselijke wetgeving en/of inbreuk maakt op de rechten van derden en/of gewoonweg niet aanvaardbaar is, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. Dit kan gedeeltelijke of volledige verwijdering van de informatie inhouden.

Onze website bevat inhoud die kan worden gedownload. Het downloaden van onze website is altijd voor uw eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en eventuele schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan het computersysteem is geheel voor rekening van de gebruiker.


2.3 Wat wij van u als Gebruiker verwachten


De Gebruiker draagt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat u zich te allen tijde dient te onthouden van handelingen die een nadelige invloed hebben op het goed functioneren en de veiligheid van de website en het gebruik daarvan. Zo mag de website niet worden gebruikt om ons business model te omzeilen en/of worden gebruikt om op grote schaal informatie van andere Gebruikers te verzamelen.


Het is daarom af te raden onze website te gebruiken voor het verspreiden van inhoud die schade kan toebrengen aan andere Gebruikers van de website, zoals het verspreiden van kwaadaardige software zoals computervirussen, malware, wormen, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junkmail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.


Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke acties te ondernemen die kunnen leiden tot herstel voor ons en onze Gebruikers, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De Gebruiker is als enige en volledig verantwoordelijk indien zijn daden en gedrag effectief schade berokkenen aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval dient hij pink cloud studio te vrijwaren tegen elke latere vordering tot schadevergoeding.


3. Links naar andere websites


De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link bevatten naar buitenlandse websites of andere vormen van elektronische portals. Een link betekent niet automatisch dat er een verband is tussen ons en de buitenlandse website, noch dat wij (impliciet) instemmen met de inhoud van deze websites.


Wij hebben geen zeggenschap over deze buitenlandse websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de eindbestemming ervan. Zodra u op de link klikt, verlaat u onze website en kunt u ons niet meer aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Deze buitenlandse websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus wij raden u aan om de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van deze andere websites zorgvuldig te lezen.


4. Intellectueel eigendom


Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en de inhoud daarvan. De bescherming wordt geboden door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbenden, zijnde pink cloud studio en derden. Onder content wordt verstaan de zeer brede categorie van foto's, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikelen, et cetera. Al deze content wordt beschermd door auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, model- en vormgevingsrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. De technische aard van onze website zelf wordt beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht.


Aan iedere Gebruiker wordt een beperkt recht verleend tot toegang, gebruik en weergave van onze websites en de inhoud daarvan. Dit verleende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en mag alleen worden gebruikt binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader. Wij verzoeken onze Gebruikers dan ook geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder toestemming van de rechthebbende. pink cloud studio hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft alle mogelijke maatregelen genomen om de bescherming ervan te waarborgen. Elke inbreuk op bestaande intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.


5. Verwerking van persoonsgegevens


De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van de bestellingen, en het opstellen van facturen en garantiecontracten. Indien deze informatie ontbreekt, zal de bestelling onvermijdelijk worden geannuleerd. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacyverklaring, te raadplegen via de website van pink cloud studio.


6. Algemene bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden


Wij behouden ons de vrijheid voor om onze website en de eraan verbonden diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit is mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.


Bovendien hebben wij het recht om, indien wij een inbreuk op onze algemene voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, alle mogelijke maatregelen te treffen om deze inbreuk te bestraffen en te verhelpen. Zo kunnen wij uw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen, en u de toegang tot de website en het Gebruikersprofiel ontzeggen. Wij kunnen dit doen zonder verdere kennisgeving. Dergelijke maatregelen kunnen nooit leiden tot onze aansprakelijkheid, noch tot enige vorm van schadevergoeding.


Deze Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de Verkoopsvoorwaarden) worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van pink cloud studio, of overeenkomsten met haar gesloten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.


Indien de werking of de geldigheid van één of meer van de bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komt, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. In dergelijk geval hebben wij het recht de betreffende bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijke strekking.